Algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden van www.dierenplekske.nl

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dierenplekske.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.Dierenplekske.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dierenplekske.nl behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Dierenplekske.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar, dus geen lange levertijden. Dierenplekske.nl zal een leveringstermijn van maximaal 10 werkdagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 werkdagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn worden binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling geleverd.
2.4 Artikelen die tijdelijk niet op voorraad zijn worden binnen 2 tot 10 werkdagen geleverd.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn inclusief 21% BTW.

4. Betaling
4.1 Leveringen geschieden uitsluitend middels een betaling vooraf of IDEAL of Pay Pal.
4.2 U kunt uw bestelling te allen tijde per E-mail ongedaan maken, hiervoor worden geen annuleringskosten berekend.

5. Eigendomsrecht
5.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Dierenplekske.nl totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op U over.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 5 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
6.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 5 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 10 werkdagen worden geretourneerd.
6.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
gebruikt is;
beschadigd is;
een beschadigde verpakking heeft;
niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;
niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota ontbreekt;
speciaal voor u is besteld. (Hier worden dan de gemaakte kosten met betrekking tot de retourzending naar de importeur/leverancier en/of annuleringskosten in rekening gebracht)
Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door Dierenplekske.nl worden beoordeeld en vastgesteld.
6.4 Verzenden van de retouren:
stuur uw retour(en) in een stevige verpakking naar:
       Dierenplekske
       Middelweg 32,
       5253CA Nieuwkuijk
Kosten van de retour zending zijn voor de koper, retour zendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn zullen wij niet accepteren.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dierenplekske.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dierenplekske.nl. Dierenplekske.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Dierenplekske.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Dierenplekske.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie
8.1 Dierenplekske.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Dierenplekske.nl komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. opzettelijke beschadiging, of 2. onoplettendheid.

9. Offertes
9.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dierenplekske.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dierenplekske.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Dierenplekske.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Dierenplekske.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Dierenplekske.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen, foto's en tekeningen etc. en; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Dierenplekske.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 Op alle afbeeldingen, foto's en tekeningen op de websites van Dierenplekske.nl. zit copyright. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van Dierenplekske.nl enige afbeelding, foto of tekening te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

12. Overmacht
12.1 Dierenplekske.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dierenplekske.nl, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Dierenplekske.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dierenplekske.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dierenplekske.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Dierenplekske.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.